EVALYASYON / EGZAMEN SOU NIVO


Espanol

Egzamen evalyasyon yo konsidere kòm yon pati esansyèl nan pwogram iniversite yo. Florida SouthWestern State College ofri yon anviwònman de sekirite kote elèv yo kapab pran tès evalyasyon sa a nan tout trankilite.

Elèv ki genyen Angle kòm dezièm lang yo dwe pran yon egzamen de nivo ki rele EAP (English for Academic Purposes). Egzamen sa a ap ede w konnen nan ki nivo angle ou ka kòmanse anvan w tonbe nan klas regilye ki pi avanse yo nan Florida SouthWestern State College. Egzamen sa a ap analize nivo angle w sou pale, tande, gramè, lekti e ekriti.

Pou ka gen siksè akademik tout etidyan ki genyen Angle kòm dezièm lang yo dwe pran egzamen sa a, konsa sant akademik siksè a va ede w rive nan yon nivo siperiè.