ANGLE AVEK OBJEKTIF AKADEMIK


Espanol

Pwogram Angle avek Objectif Akademik (EAP) te kreye pou etidyan yo kap chèche pran yon degre nan inivèsite. Lè elèv yo fin enskri nan Florida SouthWestern State College, yo dwe pran yon egzamen ki pou detèmine nivo angle yo. Genyen sink nivo de estriksyon, chak nivo gen kat klas: pale ak tande, lekti, gramè ak ekriti. Depi nivo 6 la fin konplete, etidyan yo gen dwa ale direkteman nan klas Kompozysyon 1 (Comp. 1). Klas EAP sa yo koute menm kòb ak lòt klas nan Florida SouthWestern State College.

Si w ta renmen genyen plis enfòmasyon pou ka kominike avè nou, voye yon imèl bay: oswa rele nan nimero telefòn: 239-489-9378.