BOUS DETID E ED FINANSYE


Florida SouthWesternNan depatman èd finansye a nou kapab reponn tout kesyon enkyetid ou genyen sou kijan ou kapab resevwa sibvansyon ou byen lajan prete pou ka kòmanse etid ou nan Florida SouthWestern State College san pwoblem.

Fondasyon Florida SouthWestern bay elèv yo gwo sipò pou yo ka resevwa sibvansyon ekonomik akademik. Fondasyon sa a se yon organizasyon kap travay san profi, kap mande lajan charite nan men tout negosyan, organizasyon, factori, ak endistri ki vle kontribye avek Florida SouthWestern pou ede elèv li yo. Ou kapab jwenn tout kote kap bay èd finansyè ak fondasyon an nan katalòg kolèj la. Ou kapab jwenn fòm pou ed finansyè a lè w vin ranpli aplikasyon pou antre nan kolèj la, oubyen ou kapab ale direckteman nan ofis depatman èd finansyè a pou pran aplikasyon an nan men yo. Fòm nan se yon fòm gratis li ye ou pap paye anyen pou ranpli li. Nou tap mande-w tanpri lè-w fin ranpli fòm nan (li rele FAFSA) pran prekosyon pou ranpli l byen paske se sou jan w ranpli l yap decide si yo ap ba w kòb ou non. Ou ka jwenn aplikasyon sa a nan ofis rejistrasyon kolèj la ou byen nan depatman èd finansyè a osnon ale sou sit wèb www.fafsa.ed.gov