ISTWA


Florida SouthWestern State College te etabli nan sezon lotòn nan lane 1962. Ane sila a Florida SouthWestern State College pral selebre 50 ane depi ke l ap sèvi sidwès Florida. Florida SouthWestern State College ofri plizyè pwogram pou wou menm ki bezwen pran swa yon lisans, swa yon diplòm dezan, swa yon diplòm katran, oswa klas jis pou kontinye edikasyon w.

Kampous ki nan konte Lee a gen vennkat estrikti pèmanan, pami lèkèl Barbara B. Mann ki yon sant de pèfòmans.

Florida SouthWestern State College gouvène pa yon kabinet elektoral konpoze de nèf moun ki reprezante yonn nan chak konte yo Charlotte, Collier, Hendry, Glades ak Lee. Se gouvènè Florida a ki eli manm kabinet sa a pou yon tèm de kat ane. Aktyèlman, nou gen preske twa san karant pwofesyonel ak plizè lòt anplwaye kòm manm pèsonel kap anseyen e sèvi kòm sipò pou 18,000 etidyan k ap pran klas nan Florida SouthWestern State College chak lane.