PWOGRAM


Programs Nou Ofri Anpil Diferan Klas Detid

Wap gen opòtinite pou chwazi klas ak pwogram swa pou yon lisans, swa yon degre kap pran dezan, swa yon degre kap pran katran, oswa pou pran klas pou kontinye etid ou. Tou depan de kisa w ta renmen aprann. Kòm etidyan ou kapab chwazi pami plis ke 20 karyè etid ki kapab transfere nan lòt inivèsite, osnon yo ka transfere nan travay ki mande yon diplòm dezan, ou byen pou yon karyè ki mande katran, tankou administrasyon, sante, sèvis piblik, e latriye.

Ale sou sit wèb sa a pou wè tout karyè ke Florida SouthWestern State College ofri: https://www.fsw.edu/academics